تجهیزات اندازه گیری ( Measurement Sensors & Equipment ))

تجهیزات اندازه گیری -تدبیر صنعت

شرکت تدبیر صنعت در زمینه تامین تجهیزات اندازه گیری شامل موارد زیر فعالیت می نماید:

سنسورهای شتاب جهت اندازه گیری لرزش و شوک

سنسورهای فشار جهت اندازه گیری فشار گاز یا مایع

سنسورهای نیرو و وزن جهت اندازه گیری نیرو یا وزن

میکروفون ها جهت اندازه گیری صوت

سیگنال کاندیشنر ( فرم دهنده سیگنال ) جهت تبدیل و تقویت خروجی سنسور و ترانسدیوسر

سیگنال آنالایزر ها و سیگنال رکوردرها جهت ثبت نتایج داده برداری از سیگنال های یک فرآیند در یک بازه زمانی

کالیبراتورها جهت کالیبراسیون سنسورها و مبدل ها و تجهیزات اندازه گیری

این شرکت در زمینه تامین انواع تجهیزات اندازه گیری و کالیبراسیون از شرکتهای معتبر غربی و شرقی فعالیت می نماید.